+38 (067) 447 02 12

au.moc.xobdael%40eciffo

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) УКЛАСТИ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Цей документ є пропозицією (офертою) укласти за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУ ІТ ВЕЛ», юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 42156218, місцезнаходження якої за адресою: 08130, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська 1а, корпус 6, офіс 113 (надалі - «Ліцензіар»)), з однієї сторони, та з фізичною особою-підприємцем або приватною юридичною особою, яка правомірно знаходиться і діє на території України (надалі - «Ліцензіат»), з іншої сторони, (надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), ліцензійний договір (надалі «Договір») на передбачених нижче умовах.
Якщо Ви не є особою, яка правомірно знаходиться і діє на території України, але бажаєте укласти Договір, оберіть на початку цієї сторінки країну вашого перебування та здійснення діяльності і ознайомтеся з належною адресованою Вам пропозицією (офертою).
Реєстрація на Сайті Ліцензіара фізичною особою-підприємцем або приватною юридичною особою вважається беззастережним прийняттям умов, викладених в оферті, тобто акцептом оферти та засвідчує факт укладання Договору, а особа, яка висловила свою згоду з цією офертою та уклала Договір стає Ліцензіатом.
Погоджуючись з умовами Договору шляхом беззастережного прийняття пропозиції (умов), Ліцензіат також підтверджує свою правоздатність і повну дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку (якщо Ліцензіат - фізична особа), а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, які покладаються на нього в результаті акцепту цієї оферти та укладання Договору.
Оскільки укладання Договору шляхом акцепту цієї оферти у будь-якому випадку здійснюватиметься Ліцензіатом виключно для потреб, безпосередньо пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, Ліцензіат акцептом цієї оферти також підтверджує, що він попереджений, розуміє та погоджується, що на будь-які правовідносини Сторін за Договором не поширюються будь-які вимоги та умови законодавства про захист прав споживачів, зокрема Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-XII в чинній редакції із змінами та доповненнями.
Ця оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://leadbox.com.ua/ і діє до моменту відкликання оферти Ліцензіаром. Ліцензіар вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови оферти в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження з користувачем. У разі зміни Ліцензіаром умов оферти, нова редакція оферти набуває чинності з моменту розміщення нової оферти в мережі Інтернет, якщо інший термін не зазначений Ліцензіаром при такому розміщенні.
Договір не є публічним договором або договором приєднання. Після укладання Договору всі попередні переговори, попередні угоди і протоколи намірів, листування тощо, що стосуються правовідносин за Договором та передують за хронологією даті його укладання, втрачають юридичну силу, але можуть бути доказом намірів та волі Сторін щодо укладання Договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. «Сервіс» – об’єкт права інтелектуальної власності, а саме комп’ютерна програма (програмний продукт) «LEADBOX», що є доступною для використання користувачами як сервіс віддаленого самообслуговування через мережу Інтернет за адресою сайту Ліцензіара: https://my.leadbox.com.ua/
1.2. «Користувач» – це Ліцензіат, який здійснив акцепт оферти на викладених в ній умовах, та/або будь-який з його співробітників та/або представників, яким Ліцензіат шляхом налаштування Проекту та внесення відповідних відомостей про таку особу до відомостей акаунту Ліцензіата, надав доступ до Сервісу та певного набору його функціональних можливостей.
1.3. «Співробітники та/або представники» – особи, що з боку відповідної Сторони приймають участь в укладанні, виконанні, припиненні Договору, зокрема, Сторони Договору та фахівці, що залучені з боку відповідної Сторони для забезпечення належного виконання обов’язків та/або здійснення прав за Договором такою Стороною, що їх залучила. Кожна із Сторін на власний розсуд та за власним рішенням, без необхідності будь-яких додаткових погоджень з іншою Стороною визначає необхідність та умови залучення своїх співробітників та/або представників, покладання на них виконання своїх обов’язків та/або уповноваження на здійснення своїх прав за Договором, однак така Сторона продовжує нести перед іншою Стороною повну відповідальність за дії та наслідки дій своїх співробітників та/або представників, зокрема щодо виконання Договору, як за свої власні дії та їх наслідки.
1.4. «Акаунт» або «обліковий запис» – це інструмент повноважного використання прав доступу до Особового кабінету та Сервісу через мережу Інтернет, який містить інформацію про користувача Сервісу, який отримує доступ, про засоби отримання доступу через процедуру ідентифікації, автентифікації та авторизації користувача, а також містить ідентифікатор акаунту, вказівку на статистичну та іншу інформацію про використання Сервісу і дії користувача. Акаунт створюється Ліцензіаром на сайті Ліцензіара шляхом реєстрації Ліцензіата в передбаченому Договором порядку.
1.5. «Ідентифікатор акаунту» – це інформація, що присвоюється Ліцензіаром акаунту Ліцензіата та призначена для його визначення (ідентифікації) серед інших акаунтів на сайті Ліцензіара.
1.6. «Особовий кабінет» – віртуальний розділ сайту Ліцензіара, через інтерактивний інтерфейс якого здійснюється: налаштування, управління та контроль використання Сервісу, вибір функціональних можливостей Сервісу, створення Проекту та зміна його налаштувань, отримання статистики використання Сервісу тощо. Доступ до Особового кабінету надається користувачеві через акаунт Ліцензіата.
1.7. «Проект» – сукупність зазначених користувачем відомостей та виконаного ним щодо певного сайту Ліцензіата підключення, налаштування пускових установок Сервісу. Ідентифікація Проекту в Особовому кабінеті здійснюється із зазначенням доменного імені сайту Ліцензіата, щодо якого Ліцензіатом виконано підключення та буде здійснюватися використання Сервісу.
1.8. «Сайт» – будь-який інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що складається із однієї чи певної кількості сторінок в мережі Інтернет, кожна з яких має власні зміст (контент) та адресу в мережі Інтернет, та вільно або на певних умовах доступний за певним доменним іменем особам, що мають доступ до мережі Інтернет. Позначення в Договорі належності Сайту Стороні, як «Сайт Ліцензіара» чи «Сайт Ліцензіата», розуміється як підтвердження з боку відповідної Сторони її права використовувати Сайт, у тому числі з метою використання Сервісу за Договором, та обов’язку такої Сторони самостійно нести будь-які ризики та відповідальність у зв’язку із неправомірністю використання такою Стороною Сайту, у тому числі із зазначеною вище метою.
1.9. «Ліцензія» – дозвіл на використання Сервісу в обсязі певних його функціональних можливостей, що отримується Ліцензіатом відповідно до Договору щодо кожного із Проектів.
1.10. «Ліцензійна винагорода» – це оплата Ліцензіару за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме Сервісу, а також за право використання Сайту Ліцензіара. Розмір ліцензійної винагороди Ліцензіара залежить від обраних Ліцензіатом через Особовий кабінет функціональних можливостей Сервісу, та визначається і підтверджується відповідним рахунком виставленим Ліцензіаром та оплаченим Ліцензіатом згідно Договору.
1.11. «Акт» – первинний документ бухгалтерського обліку в вигляді Акту про надання невиключних прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, що відповідно до вимог чинного законодавства України на підтвердження господарської операції за Договором має бути складений в формі, порядку та строки, визначені Договором у разі, якщо Ліцензіатом є юридична особа, що сплачує ліцензійну винагороду за відповідну Ліцензію шляхом безготівкового банківського переказу з поточного рахунку Ліцензіата на поточний рахунок Ліцензіара.
1.12. «Електронне листування Сторін» – надіслання будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Договором випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що відбувається через визначені Договором та/або Сайтом Ліцензіара (зокрема, виконаними Ліцензіатом налаштуваннями Особового кабінету та/або даними, зазначеними Ліцензіатом при реєстрації та/або в Особовому кабінеті), адреси електронної пошти (e-mail) Сторін чи їх співробітників та/або представників (зокрема, стосовно Ліцензіара – адреси електронної пошти в домені ringostat.com), та/або через інтерфейс та функціональні можливості Сайту Ліцензіара.
Будь-які із зазначених вище термінів можуть вживатися в Договорі з великої або з малої літери, у відповідному відмінку та числі в залежності від контексту. Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту у відповідній сфері.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату за плату Ліцензію на право використання Сервісу для відповідного Проекту, а також надати дозвіл на використання Сайту Ліцензіара, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://leadbox.com.ua/ (надалі – «Сайт Ліцензіара»), в порядку та на умовах, визначених Договором.
2.2. За Договором та/або будь-якою з виданих відповідно до Договору Ліцензій Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату невиключні права та дозвіл використовувати відповідно Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, в передбачених Договором порядку та способами в межах відповідного обсягу функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, на території України, протягом строку дії Договору та/або Ліцензії, без права видачі субліцензії та/або передачі третім особам доступів до недоступних у загальному порядку розділів Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу.
2.3. Права Ліцензіата, що виникають на підставі Договору та/або Ліцензії стосовно використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, також поширюються на будь-які зміни, поновлення та доповнення протягом строку дії Договору та/або Ліцензії відповідно тих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, що до моменту такої зміни, поновлення, доповнення вже були передбачені Договором та/або Ліцензією й доступні Ліцензіату. Нові, раніше не передбачені функціональні можливості, та/або додаткові функціональні можливості Сайту Ліцензіара та/або Сервісу стають доступними Ліцензіату шляхом отримання Ліцензіатом відповідної Ліцензії згідно з умовами Договору.
2.4. Ліцензіат отримує зазначений вище дозвіл на використання Сайту Ліцензіара з моменту укладання Договору.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ, СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ
3.1. Порядок отримання Ліцензії наступний:
3.1.1. Ліцензіат реєструється на Сайті Ліцензіара:
3.1.1.1. надає Ліцензіару достовірну, актуальну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в реєстраційній картці (формі);
3.1.1.2. підтверджує зазначені у відповідній реєстраційній картці (формі) відомості шляхом переходу в Особовий кабінет по посиланню, надісланому Ліцензіаром на вказану в такій картці (формі) адресу електронної пошти Ліцензіата;
3.1.1.3. самостійно обирає і присвоює в Особовому кабінеті пароль до акаунту Ліцензіата, за умови відповідності такого пароля вимогам до нього (довжина, допустимі символи тощо), встановленим Ліцензіаром;
3.1.2. Ліцензіар за фактом завершення реєстрації створює акаунт Ліцензіата і надає Ліцензіату повний доступ до Особового кабінету;
3.1.3. Ліцензіат через Особовий кабінет обирає необхідні функціональні можливості Сервісу;
3.1.4. Ліцензіат через Особовий кабінет створює Проект:
3.1.5. Ліцензіат в передбачені Договором строки та порядку здійснює першу оплату Ліцензіару ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії для Проекту.
3.2. З моменту здійснення Ліцензіатом в передбачені Договором строки та порядку першої оплати ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії для Проекту, відповідна Ліцензія вважається виданою Ліцензіаром Ліцензіату.
3.3. Строк дії Ліцензії для Проекту включає в себе пробний період, що триває 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту створення Проекту, для якого видається така Ліцензія, та загальний період, що триває з моменту здійснення Ліцензіатом першої оплати ліцензійної винагороди та протягом тієї кількості календарних днів, за які була здійснена така перша оплата. Якщо перша оплата ліцензійної винагороди здійснюється після закінчення пробного періоду, використання Сервісу призупиняється на строк до моменту здійснення відповідної першої оплати ліцензійної винагороди, а такий строк призупинення не входить до строку дії Ліцензії.
3.4. Строк дії Ліцензії для Проекту може бути продовжений на додатковий період використання Сервісу, за умови здійснення в передбачені Договором строки та порядку відповідної оплати ліцензійної винагороди за продовження строку дії такої Ліцензії.
3.5. Невикористання та/або не в повному обсязі використання Ліцензіатом функціональних можливостей Сервісу та/або Сайту Ліцензіара не призводять до призупинення та/або подовження строку дії Ліцензії, а також не є підставою для повернення ліцензійної винагороди, сплаченої за отримання чи продовження строку дії такої Ліцензії, а також не є підставою для зарахування такої оплати в якості оплати за отримання чи продовження строку дії іншої Ліцензії щодо іншого Проекту.
3.6. Отримання Ліцензії для будь-якого наступного за першим Проекту відбувається в порядку, визначеному п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. Договору.
4. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ, СПОСІБ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ЛІЦЕНЗІАРА ТА СЕРВІСУ
4.1. По кожній Ліцензії, що видана Ліцензіаром Ліцензіату згідно з Договором, надаються дозволи та права використання Сервісу, що обмежуються наступним способом використання Сервісу: через мережу Інтернет за адресою Сайту Ліцензіара через акаунт Ліцензіата, як сервісом віддаленого самообслуговування, в межах цільового призначення та доступних функціональних можливостей Сервісу та відповідно до умов Договору, Ліцензії, а також інструкцій, правил та вказівок по налаштуванню й використанню Сервісу, що містяться на Сайті Ліцензіара та/або в роз’ясненнях Ліцензіара, які надаються Ліцензіату за його зверненням, з можливістю підключення (налаштування) та/або відтворення (копіювання) Сервісу на необмеженій кількості комп’ютерів користувачів лише в тій частині Сервісу, відтворення (копіювання) якої є необхідною для використання доступних користувачеві функціональних можливостей Сервісу.
4.2. Ліцензіат запевняє, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що:
4.2.1. укладання Договору та/або видача Ліцензії не призводить до передачі Ліцензіату та/або користувачеві будь-яких виключних прав інтелектуальної власності на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (в тому числі щодо акаунту Ліцензіата та/або Особового кабінету), а також не означає придбання Ліцензіатом та/або користувачем Сервісу та/або Сайту Ліцензіара у власність або отримання Ліцензіатом та/або користувачем будь-яких речових прав (в тому числі користування, володіння та/або розпорядження) на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара та/або речей, нематеріальних благ (в тому числі інформації), в яких виражено або міститься Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (розділі). Сторони підтверджують, що право, що було передано, виключає право або можливість Ліцензіата продати або здійснити відчуження в інший спосіб Сервісу та/або Сайту Ліцензіара будь-якій третій особі, а також виключає можливість Ліцензіата іншим чином передати Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в розпорядження чи власність третій особі;
4.2.2. використання Ліцензіатом та/або користувачем контенту, а також будь-яких елементів дизайну, тексту, графічних зображень, ілюстрацій, відео, комп’ютерних програм, баз даних, музики, звуку та інших об’єктів права інтелектуальної власності, доступних Ліцензіату та/або користувачеві через Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, можливо лише в рамках наданих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Їх використання будь-яким іншим способом (у тому числі відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-яких підставах, відображення у фреймі тощо) допускається лише за попереднім дозволом особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, а в разі їх використання Ліцензіатом та/або користувачем в особистих некомерційних цілях – за умови збереження всіх знаків охорони авторського права та/або суміжних прав, знаків для товарів та послуг (торговельних марок), інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора та/або найменування особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, в незмінному вигляді, збереження відповідного об’єкта права інтелектуальної власності в незмінному вигляді, крім випадків, прямо передбачених вимогами законодавства України або іншими умовами Договору та/або Ліцензії;
4.2.3. за винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими умовами Договору та/або Ліцензії або вимогами законодавства України, Ліцензіат та/або користувач не має права змінювати (модифікувати), декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об’єктним кодом Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних на Сайті Ліцензіара та/або в Сервісі, створювати похідні програмні продукти (комп’ютерні програми) з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу без письмової згоди Ліцензіара;
4.2.4. Ліцензіат та/або користувач не має право відтворювати і поширювати Сервіс (в тому числі в особистих цілях або в цілях навчання) в складі збірників програмних продуктів (комп’ютерних програм), без письмової згоди Ліцензіара;
4.2.5. використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу повинно здійснюватися під найменуванням «LEADBOX». Ліцензіат та/або користувач не має право змінювати найменування Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, видалити знак охорони авторського права або інші відомості про особу, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності;
4.2.6. використання функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу можливо лише при наявності доступу Ліцензіата та/або користувача до мережі Інтернет. Ліцензіат та/або користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора телекомунікаційних послуг та/або провайдера телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет.
4.2.7. Ліцензіат та/або користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, в тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства України під час використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара.
4.2.8. Права використання за Договором та/або Ліцензією Сайту Ліцензіара та/або Сервісу передаються на умовах «як є» («as is»). Ліцензіар не надає гарантій щодо відповідності Сайту Ліцензіара та/або Сервісу конкретним цілям й очікуванням Ліцензіата та/або користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в Договорі.
4.2.9. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, та/або збитки, заподіяні Ліцензіату та/або користувачеві, та/або третім особам в результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, окремих їх компонентів та/або функціональних можливостей, в тому числі за можливі помилки або збої в роботі Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
4.3. Використовуючи Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, Ліцензіат підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами Договору та/або отриманої Ліцензії, а також підтверджує наявність такої згоди від будь-якого з інших користувачів, яким Ліцензіат надав доступ до використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу згідно з Договором. Якщо Ліцензіат або користувач не приймає будь-які з умов Договору та/або отриманої Ліцензії в повному обсязі, Ліцензіат та/або такий користувач не має право використовувати недоступні в загальному порядку частини (розділи) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особовий кабінет) та/або Сервіс з будь-якою метою. Використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу з порушенням (невиконанням) будь-якої умови Договору, а також Сервісу без Ліцензії (в тому числі після закінчення строку дії та/або припинення (анулювання) Ліцензії) заборонено.
4.3.1. У разі виявлення Ліцензіаром вчинення Ліцензіатом та/або користувачами порушень Договору, зокрема щодо способу та порядку використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, Ліцензіар має право частково або повністю призупинити доступ Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу до моменту припинення такого порушення та виправлення його наслідків чи відновлення нормального стану, що передував такому порушенню, а у разі неможливості цього – припинити (анулювати) Ліцензію, а також припинити Договір.
4.3.2. Зазначене вище призупинення доступу та/або припинення (анулювання) Ліцензії відбувається з моменту повідомлення про це Ліцензіата автоматично, в порядку забезпечення виконання зобов’язань Ліцензіата за Договором та оперативно-господарської санкції до Ліцензіата, за допомогою програмно-технічних засобів Ліцензіара, із використанням яких надається доступ до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Ліцензіат усвідомлює і приймає всі ризики, які виникають внаслідок цього.
4.4. У розмір ліцензійної винагороди входить надання Ліцензіаром Ліцензіату чи користувачу Сервісу за його зверненням до Ліцензіара щодо будь-якої із виданих за Договором Ліцензій інструкцій, настанов та вказівок стосовно підключення, налаштування та належного використання Сервісу відповідно до його функціональних можливостей, зокрема тих із них, що було оновлено чи додано Ліцензіаром у передбаченому Договором порядку. При цьому будь-які послуги з технічної підтримки, забезпечення чи технічного, інформаційно-консультаційного супроводу використання Ліцензіатом чи користувачем Сервісу не входять до предмету Договору й зобов'язань Ліцензіара та можуть бути надані ним чи третьою особою виключно на підставі окремих угод (договорів), укладених із Ліцензіатом чи уповноваженою ним особою.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ЛІЦЕНЗІЙНА ВИНАГОРОДА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
5.1. Ціна Договору дорівнює сумі ліцензійних винагород, отриманих Ліцензіаром протягом строку дії Договору щодо всіх виданих відповідно до Договору Ліцензій.
5.2. Розмір ліцензійної винагороди щодо кожної з виданих за Договором Ліцензій визначається відповідно до виставленого Ліцензіаром рахунку для відповідного Проекту та включає в себе ліцензійну винагороду за отримане за Договором право використання Сайту та Сервісу Ліцензіара.
5.3. Оплата ліцензійної винагороди щодо кожної з виданих за Договором Ліцензій здійснюється Ліцензіатом у такі строки та в такому порядку:
5.3.1. перша оплата за видачу Ліцензії для відповідного Проекту згідно з обраними Ліцензіатом в Особовому кабінеті функціональними можливостями Сервісу і кількістю календарних днів загального періоду строку дії Ліцензії – протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання у встановленому Договором порядку рахунку на першу оплату;
5.3.2. кожна наступна оплата за продовження строку дії Ліцензії для відповідного Проекту та кількості календарних днів додаткового періоду строку дії Ліцензії – протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту запиту та отримання у встановленому Договором порядку рахунку на кожну таку оплату, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж за три робочих дні до закінчення строку дії відповідної Ліцензії;
5.3.3. оплата за видачу Ліцензії за додаткові, обрані в Особовому кабінеті, функціональні можливості Сервісу для відповідного Проекту та кількості календарних днів періоду строку дії такої Ліцензії - протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту запиту та отримання у встановленому Договором порядку рахунку на кожну таку оплату.
5.3.4. Рахунок щодо оплати ліцензійної винагороди запитується Ліцензіатом і виставляється (виписується і надається) Ліцензіаром щодо кожної Ліцензії для відповідного Проекту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Ліцензіаром від Ліцензіата такого запиту та даних щодо реквізитів Ліцензіата, необхідних для оплати ліцензійної винагороди.
5.4. Акт складається та надається Ліцензіаром щодо кожної такої Ліцензії для відповідного Проекту в наступному порядку:
5.4.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оплати Ліцензіатом рахунку, Ліцензіар складає та направляє Акт датований датою оплати ліцензійної винагороди, із накладанням кваліфікованого електронного підпису та печатки (при використанні печатки у господарській діяльності) або тимчасово прирівняного до них електронного цифрового підпису Ліцензіара, через систему «1С-Звіт», що використовується Ліцензіаром, до системи «M.E.DOC» або до системи «1С-Звіт», що використовується Ліцензіатом.
5.4.2. Ліцензіат протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Акту його підписує шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та печатки (при використанні печатки у господарській діяльності) або тимчасово прирівняного до них електронного цифрового підпису Ліцензіата та повертає Ліцензіару примірник такого засвідченого з боку Ліцензіара Акту.
5.4.3. У разі технічної неможливості (помилки, збою, відсутності чи невикористання кваліфікованого електронного підпису та печатки (при використанні печатки у господарській діяльності) або тимчасово прирівняного до них електронного цифрового підпису тощо) належного надіслання та/або підписання Акту в передбаченому п.5.4.1. – 5.4.2. Договору порядку кожна із Сторін зобов’язується якнайшвидше повідомити про це іншу Сторону та докласти необхідних зусиль для підписання відповідного Акту, щодо підписання якого виникла така неможливість, на паперовому носії у зазначені п.5.4.1., 5.4.2. Договору строки. При цьому Ліцензіат зобов’язується роздрукувати такий Акт, отриманий шляхом електронного листування Сторін, у двох оригінальних примірниках без жодних змін, засвідчити їх зі свого боку підписом, печаткою (за наявності та використання печатки у своїй діяльності) та надіслати чи передати Ліцензіару два примірника паперового оригіналу такого засвідченого з боку Ліцензіата Акту на адресу Ліцензіара для листування, що визначена Договором, а Ліцензіар засвідчує їх зі свого боку підписом, печаткою (за наявності та використання печатки у своїй діяльності) та повертає (надсилає чи передає) Ліцензіату один з оригінальних примірників засвідченого Сторонами Акту на паперовому носії.
5.4.4. Акт вважається підписаним і завіреним Сторонами також і в тому випадку, коли Ліцензіат хоч і не виконав або неналежним чином виконав дії за п.5.4.2. – 5.4.3. Договору, здійснив оплату ліцензійної винагороди щодо відповідної Ліцензії. В такому випадку Ліцензіар має право підписати відповідний Акт в односторонньому порядку із зазначенням про це в ньому.
5.4.5. Будь-яке електронне листування Сторін, що здійснюється щодо Актів та/або передбаченого Договором порядку їх підписання, здійснюється Сторонами на адреси електронної пошти, передбачені Договором та/або визначені рахунком, та/або у Особовому кабінеті. При цьому Сторони досягли згоди, що відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первині та зведені документи, складені та надані в електронному вигляді будь-якою із Сторін через електронне листування Сторін у зазначеному вище порядку, за умови наявності обов’язкових реквізитів є складеними на машинних носіях та визнаються кожною із Сторін належним підтвердженням здійснення господарської операції й підставою для її бухгалтерського обліку.
5.5. Оплата ліцензійної винагороди здійснюється Ліцензіатом або іншою особою, на яку Ліцензіатом покладено виконання такого обов’язку, в порядку безготівкового переказу грошових коштів в національній валюті України – гривні на поточний банківський рахунок Ліцензіара, з обов’язковим зазначенням у розрахункових документах, що оформлюються для такої оплати, даних рахунку (номер та дата), на підставі якого здійснюється оплата.
5.6. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара. Підтвердженням для Ліцензіата вказаної події є дані статистики оплат, доступні в Особовому кабінеті.
5.7. Сторонами беззастережно приймається, що повернення ліцензійної винагороди за видану Ліцензію не передбачено.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до Договору.
6.2. Ліцензіат ознайомлений та погоджується з тим, що для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, телефони та інше) вироблене і надане третіми особами, і Ліцензіар не несе відповідальності за якість їх роботи та їх придатність для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара.
6.3. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які дії Ліцензіата та/або користувачів, пов’язані з використанням Сервісу та/або Сайту Ліцензіара, у тому числі за будь-які викликані цим порушення прав та інтересів третіх осіб та/або вимог законодавства, що застосовується відносно таких третіх осіб або використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу користувачами.
6.4. Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату виключно реальні документально підтверджені Ліцензіатом збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіара, в обсязі та у розмірі, що не може перевищувати розмір оплати ліцензійної винагороди за останні 30 (тридцять) календарних днів строку дії Ліцензії, щодо якої протягом такого періоду сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара.
6.5. Сторони досягли згоди, що будь-які зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів – в повному розмірі, разом або кожний окремо, – що підлягатимуть виплаті Ліцензіату в зв’язку або внаслідок порушення Договору з вини Ліцензіара, можуть бути припинені шляхом передання Ліцензіату відступного у вигляді виплати Ліцензіаром Ліцензіату грошової суми в розмірі оплати ліцензійної винагороди за останні 30 (тридцять) календарних днів строку дії Ліцензії, щодо якої протягом такого періоду сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з якими у Ліцензіара виникли зазначені зобов’язання, що припиняються.
6.5.1. Передання зазначеного вище відступного не потребує будь-якої додаткової згоди Сторін та здійснюється Ліцензіаром протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення Ліцензіаром Ліцензіата про передачу відступного за Договором, але у будь-якому разі не пізніше 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту отримання Ліцензіаром відповідної вимоги Ліцензіата щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів, шляхом сплати визначеної згідно Договору грошової суми на поточний рахунок Ліцензіата або внесенням її в депозит нотаріусу (нотаріальної контори) для передачі її Ліцензіату.
6.5.2. Переданням зазначеного вище відступного також припиняється й Ліцензія, щодо якої сталось порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з яким у Ліцензіара виникли зазначені вище зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів.
6.5.3. Виконання зобов’язань за Договором за рахунок Ліцензіара не допускається.
6.6. У випадку порушення Ліцензіатом своїх зобов’язань за п.5.3. Договору та за умови, що Ліцензіар не здійснює передбачене Договором призупинення доступу та/або припинення (анулювання) Ліцензії, щодо якої сталось відповідне порушення Ліцензіата, Ліцензіат зобов’язується за вимогою Ліцензіара сплатити останньому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період порушення, від суми заборгованості за кожен день такого порушення.
6.7. У разі використання Ліцензіатом Сервісу та/або Сайту Ліцензіара з порушенням Договору, він зобов’язується за вимогою Ліцензіара відшкодувати всі документально підтверджені Ліцензіаром збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіата, в повному обсязі та розмірі, визначеному згідно чинного законодавства України.
6.8. Ліцензіар гарантує, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на Сервіс в обсязі, необхідному для укладення та належного виконання Договору і що такі дії не порушують прав третіх осіб. У разі виникнення будь-яких претензій або вимог з боку третіх осіб до Ліцензіату про порушення ним авторських прав таких третіх осіб на Сервіс внаслідок його використання Ліцензіатом, Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату сприяння в розгляді та вирішенні спорів з такого приводу на користь Ліцензіата, а у разі, якщо внаслідок таких суперечок Ліцензіат не зможе використовувати Сервіс та/або попри докладені Ліцензіаром наведені вище зусилля змушений буде виплатити компенсацію третім особам, як особам, які мають виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, Ліцензіар зобов’язується на письмову вимогу Ліцензіата компенсувати йому реальний збиток, факт заподіяння і розмір якого документально повинні бути підтверджені Ліцензіатом на момент такої вимоги.
6.9. У разі виявлення Ліцензіаром вчинення Ліцензіатом та/або користувачами протиправних дій за допомогою Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, Ліцензіар має право негайно повністю призупинити доступ Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу та припинити (анулювати) Ліцензію, а також припинити Договір.
6.9.1. Якщо такі дії Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів призвели до порушення прав третіх осіб та виникнення будь-яких претензій або вимог з боку третіх осіб до Ліцензіара, Ліцензіат зобов’язується самостійно врегулювати такі спори та вимоги, а у тому випадку, якщо це неможливо - надати Ліцензіару сприяння в розгляді та вирішенні спорів з такого приводу на користь Ліцензіара. Якщо внаслідок таких суперечок Ліцензіар змушений буде виплатити компенсацію третім особам, Ліцензіат зобов’язується на письмову вимогу Ліцензіара компенсувати йому всі збитки та понесені витрати.
6.10. Сторони досягли згоди, що будь-які претензії та/або інші вимоги Ліцензіата щодо невиконання, неналежного виконання Ліцензіаром своїх зобов’язань за Договором та/або відповідальності за Договором надаються Ліцензіатом та приймаються Ліцензіаром до розгляду у разі їх надання Ліцензіату у письмовій формі на адресу для листування, зазначену у Договорі. При цьому строк розгляду та відповіді Ліцензіара щодо результатів розгляду зазначених претензії чи інших вимог Ліцензіата складає 15 (п’ятнадцять) робочих днів з моменту їх отримання Ліцензіатом у зазначеному вище порядку.
6.11. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 7 (сім) робочих дня з моменту отримання такої пропозиції. Сторони також досягли згоди, що у спірних ситуаціях достатнім підтвердженням фактів належного чи неналежного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором (зокрема щодо надання Ліцензії та/або дозволу та права використання Сайту Ліцензіара) є дані статистичної та іншої інформації про використання Сервісу і дії користувача, доступні Сторонам в електронному вигляді через акаунт Ліцензіата та Особовий кабінет.
6.12. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією обставин непереборної сили – форс-мажорних обставин.
7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
7.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше 7 (семи) наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.
7.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.
7.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію. Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що видає такий документ.
7.6. Строки виконання зобов’язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків та витрат іншій Стороні.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ
8.1. Якщо інше не передбачено додатковою згодою Сторін, досягнутою через електронне листування Сторін, Ліцензіат укладаючи Договір також надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на:
8.1.1. розміщення на Сайті Ліцензіара в розділі «Клієнти» інформації про Ліцензіата (зокрема, фірмового найменування, комерційного позначення, логотипу, товарного знаку та знаку обслуговування (торговельної марки), права на які належать Ліцензіату, короткої інформації щодо професійної діяльності Ліцензіата в тому вигляді, в якому він надає таку інформацію про себе на Сайті Ліцензіата або у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
8.1.2. на використання та публікацію (поширення, відтворення) знеособленої інформації щодо результатів використання Ліцензіатом Сервісу та/або Сайту Ліцензіара за Договором у будь-яких кейсах (доповідях, публікаціях, професійних та інших виданнях, засобах масової інформації та у мережі Інтернет) без зазначення відносно таких результатів будь-яких згадувань чи посилань, що можуть однозначно ідентифікувати Ліцензіата та його сайт.
8.2. Ліцензіат укладаючи Договір також надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на обробку Ліцензіаром персональних даних Ліцензіата, його співробітників та/або представників, що надалі разом або кожен окремо іменується «Власник персональних даних», у тому числі, але не виключно, будь-якої інформації щодо прізвища, власного імені, по-батькові, паспортних даних, номеру облікової картки платника податку, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів стаціонарного, мобільного телефонного зв’язку, адрес електронної пошти, акаунтів на будь-яких сайтах в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах тощо, що надалі разом або кожне окремо іменується «персональні дані», з метою виконання Ліцензіаром Договору та належного використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, з метою розширення кола користувачів, споживачів та контрагентів Ліцензіара, й оцінки впливу наданих Ліцензій на діяльність Ліцензіара, а також з метою дотримання Ліцензіаром вимог чинного законодавства України, захисту прав та інтересів Ліцензіара, які можуть бути порушені, в зв’язку з встановленням правовідносин між Ліцензіаром та Ліцензіатом.
8.2.1. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Власника персональних даних, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності Ліцензіара та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання Договору. Укладанням Договору Ліцензіат стверджує, що вся надана ним чи така, що буде надана ним, Ліцензіару інформація, в тому числі що становить персональні дані Власника персональних даних, надана Ліцензіатом на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо отримання і обробки Ліцензіаром персональних даних Власника персональних даних, наданих протягом строку дії Договору із зазначеними вище цілями.
8.2.2. Власник персональних даних надає свою згоду на обробку персональних даних на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки персональних даних, передбачених вище згодою/дозволом, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Ліцензіара та/або його правонаступників.
8.2.3. Крім того, Власник персональних даних надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути передані та/або поширені, та/або розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку із реалізацією правовідносин у сфері використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу між ним та Ліцензіаром третім особам (зокрема, співробітникам та/або представникам Ліцензіара, юридичним компаніям, новим кредиторам у разі відступлення права вимоги за Договором тощо).
8.2.4. Персональні дані передаються, у т.ч. шляхом транскордонної передачі персональних даних, розпорядникам баз даних та третім особам, яких Ліцензіар визначає самостійно. Власник персональних даних погоджується з тим, що Ліцензіар не зобов’язаний його повідомляти про таку передачу.
8.2.5. Власник персональних даних надає свою згоду на те, що до його персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови надання зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».
8.2.6. Шляхом укладення Договору Ліцензіат підтверджує факт отримання Власником персональних даних письмового повідомлення про його права, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.2.7. Шляхом укладання Договору Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що передбачено вище, а також що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних Власника персональних даних, що стали або стануть відомі Ліцензіару у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних Ліцензіара. При цьому Сторони погодили, що Ліцензіат не матиме до Ліцензіара жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної вище стосовно персональних даних та порядку їх обробки.
8.3. Шляхом укладання Договору Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що він самостійно у повному обсязі та розмірі несе відповідальність за законом та/або будь-якими вимогами третіх осіб з приводу обробки будь-яких персональних даних третіх осіб, що може відбутися внаслідок чи в ході використання Ліцензіатом та/або користувачами Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, у зв’язку з чим Ліцензіат зобов’язується самостійно забезпечувати обробку і захист таких персональних даних та законних прав і інтересів третіх осіб відповідно до чинного законодавства, що поширюється на таких третіх осіб та обробку і захист їх персональних даних.
8.4. Шляхом укладання Договору Ліцензіат засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на можливість аудіо-фіксування Ліцензіаром будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками, а також що він забезпечує наявність згоди та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо повідомлення та наявності згоди своїх співробітників та/або уповноважених представників щодо зазначеного вище аудіо-фіксування телефонних розмов між ними та Ліцензіаром, співробітниками та/або представниками Ліцензіара. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю Ліцензіаром виконання Договору та має конфіденційний характер, однак запис аудіо-фіксування розмов також може бути використано як доказ в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі.
8.5. Сторони шляхом укладання Договору засвідчують, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно видачі Ліцензії та/або виконання будь-якою із Сторін своїх зобов’язань за Договором можливе шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді шляхом електронного листування Сторін.
8.5.1. При цьому Сторони домовились, що в рамках правовідносин за Договором електронне листування Сторін, зокрема повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), направлені будь-якою із Сторін через визначені Договором та/або рахунком на оплату, та/або в Особовому кабінеті адреси електронної пошти (e-mail) відповідної Сторони та/або через Особовий кабінет, вважаються вчиненими в письмовій формі та визнаються нарівні з іншими документами на паперових носіях як належна правова підстава для виникнення, зміни та припинення правовідносин Сторін та доказ у спорах між Сторонами.
8.5.2. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), що створюються та/або надсилаються в електронному вигляді через електронне листування Сторін, вважаються підписаними електронним підписом відповідної Сторони-відправника, ключем до якого є засоби автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до Особового кабінету, електронної пошти відповідної Сторони, що застосовується відповідно до правил, встановлених оператором (адміністратором) відповідної інформаційної системи сервісу електронної пошти, Особового кабінету, з використанням якої відповідною Стороною здійснюється створення та/або надання (відправлення) відповідного електронного повідомлення (відповіді) та кореспонденцій (документу чи файлу), за умови, що таке електронне повідомлення (відповідь), кореспонденція (документ чи файл) надіслано на адресу співробітника та/або представника відповідної Сторони-отримувача, якому надається доступ до Особового кабінету, або на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеною Договором та/або рахунком на оплату, та/або в Особовому кабінеті адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача.
8.5.2.1. Кожна із Сторін зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації щодо засобів ідентифікації, автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до Особового кабінету та до власної електронної пошти відповідної Сторони, що визначена Договором та/або рахунком на оплату, та/або в Особовому кабінеті. Кожна із Сторін самостійно несе будь-які ризики та наслідки, що виникають внаслідок розкриття, поширення чи неправомірного використання зазначеної вище конфіденційної інформації, спричинені з вини (у т.ч. необережності) такої Сторони, її співробітників та/або представників, що мали доступ до такої інформації, окрім випадків негайного (але у будь-якому разі не пізніше наступного робочого дня) письмового повідомлення про це іншій Стороні.
8.5.2.2. Всі дії та правочини, що були вчинені шляхом електронного листування Сторін зі створенням та/або наданням (відправленням) електронних повідомлень (відповідей), кореспонденції (документів чи файлів) з використанням Особового кабінету та/або електронної пошти відповідної Сторони до моменту отримання іншою Стороною зазначеного в п.8.5.2.1. Договору повідомлення відповідної Сторони вважаються такими, що були вчинені від імені, в інтересах та по волі такої відповідної Сторони за її згодою.
8.5.2.3. У випадку порушення передбаченої в п.8.5.2.1. Договору конфіденційності інформації, відповідна Сторона окрім зазначеного в п.8.5.2.1. Договору повідомлення має надати іншій Стороні відомості щодо нової адреси електронної пошти такої Сторони на заміну тої, що була передбачена згідно Договору та щодо якої сталося зазначене порушення конфіденційності, а також вчинити всі належні дії щодо заміни або блокування стороннього несанкціонованого доступу до Особового кабінету.
8.6. Сторони досягли згоди, що будь-які повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) та інформація у письмовій формі, що надаються будь-якою із Сторін іншій Стороні відповідно до Договору, зокрема вимоги, листи тощо, вважаються наданими належним чином, за умови, що їх розбірливі примірники чи копії надійшли Стороні-отримувачу у передбачений Договором строк через електронне листування Сторін. При цьому за вимогою Сторони-отримувача та за її кошти викладені на паперовому носії оригінали чи дублікати таких повідомлень (відповідей) та кореспонденції (документів чи файлів) у письмовій формі, що були надані Стороні-отримувачу через електронне листування Сторін, мають бути Стороною-відправником передані нарочним або відправлені Стороні-отримувачу або поштовим відправленням із повідомленням про вручення та описом вкладення, або з використанням служби кур’єрської доставки, – не пізніше десяти робочих днів з моменту отримання Стороною-відправником зазначеної письмової вимоги від такої Сторони-отримувача.
8.6.1. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) вважаються врученими:
8.6.1.1. у разі надсилання через електронне листування Сторін – в дату відправлення, за умови, що Сторона-відправник отримала відповідь або автоматичне повідомлення про доставку такого електронного відправлення, або якщо таке відправлене електронне відправлення чи додані до нього повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) в електронному вигляді зафіксовані та доступні до ознайомлення в інтерактивному інтерфейсі Особового кабінету чи відповідного поштового агенту чи сервісу (служби) електронної пошти та електронних повідомлень, як надіслані співробітнику та/або представнику відповідної Сторони-отримувача, якому надається доступ до Особового кабінету, або як надіслані на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеної Договором та/або рахунком на оплату, та/або у Особовому кабінеті адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача;
8.6.1.2. у разі доставки нарочним, поштовим відправленням або з використанням служби кур’єрської доставки – в дату, вказану в підтверджені про вручення, при цьому кожна із Сторін зобов’язується в момент вручення такій Стороні зазначених повідомлень (відповідей) та кореспонденції (документів чи файлів) надати відповідне письмове підтвердження або проставити відмітку на супроводжувальних таку доставку документах про її отримання із зазначенням дати отримання, а також прізвища, ім’я та по-батькові особи, якій такі повідомлення (відповіді) та кореспонденцію (документи чи файли) було вручено, а Сторона, що відмовилась від цього, вважатиметься такою, що відмовилась від отримання відповідних повідомлення (відповіді) та кореспонденції (документів чи файлів) із покладенням на таку Сторону будь-яких наслідків такої відмови.
8.6.2. Кожна із Сторін зобов’язується якнайшвидше протягом розумного строку, але у будь-якому випадку не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про зміну власних реквізитів, у тому числі щодо адреси для листування та адреси електронної пошти, що визначені Договором та/або рахунком на оплату, та/або у Особовому кабінеті, або самостійно нести ризики та наслідки порушення такого зобов’язання.
8.7. Жодна із Сторін не має права здійснювати заміну Сторони у Договорі, відступлення прав вимоги, переведення боргу за Договором або будь-якими з зобов’язань за Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Будь-яке забезпечення за участі третьої особи (порука, гарантія, застава тощо) щодо зобов’язань будь-якої із Сторін за Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони не допускається та є недійсним.

9. УМОВИ ЩОДО СТРОКУ ДІЇ, ПОРЯДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
9.1. Договір діє до повного виконання кожною із Сторін своїх зобов’язань за Договором, але у будь-якому разі до спливу строку чинності майнових прав Ліцензіара на Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, про що Ліцензіар має повідомити Ліцензіата не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до спливу строку дії Ліцензії, а в частині окремих зобов’язань Сторін, прямо визначених Договором, – до спливу строків, передбачених Договором, щодо таких зобов’язань. Датою укладання Договору є дата реєстрації Ліцензіата на Сайті Ліцензіара.
9.2. Припинення Договору призводить до негайного припинення (анулювання) з моменту припинення Договору будь-яких Ліцензій, що були видані за Договором.
9.3. Договір може бути достроково припинено Сторонами, у тому числі шляхом його розірвання або односторонньої відмови будь-якої із Сторін від Договору, в наступному порядку та на підставах:
9.3.1. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіат порушує визначені Договором умови Ліцензії, спосіб та порядок використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу або вчинив інше порушення Договору, що створює перешкоди для належного виконання Договору Ліцензіаром;
9.3.2. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіар втратив (зокрема внаслідок спливу строку чинності) майнові права на Сайт Ліцензіара та/або Сервіс – з дати спливу строку дії найдовшої за строком дії Ліцензії або з моменту повернення Ліцензіату ліцензійної винагороди пропорційно кількості днів строку дії такої Ліцензії, що залишались з дати такого припинення Договору до дати спливу строку дії такої Ліцензії;
9.3.3. за додатковою згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про дострокове припинення (розірвання) Договору – із дати, визначеної такою додатковою угодою Сторін;
9.3.4. будь-якою із Сторін, в односторонньому порядку, із письмовим попередженням про це іншої Сторони не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до спливу строку дії найдовшої за строком дії Ліцензії, – із дати спливу строку дії такої Ліцензії;
9.3.5. будь-якою із Сторін в односторонньому порядку через дію форс-мажорних обставин згідно п.7.6. Договору, за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня до дати такого припинення.
9.4. Визнання недійсним будь-якої частини Договору (умови, пункту, положення, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, не призводить до недійсності інших частин Договору, а також Договору в цілому, а правовідносини Сторін, що було врегульовано такою визнаною недійсною частиною Договору, мають бути якнайшвидше протягом розумного строку урегульовані за додатковою угодою Сторін із поширенням на них до цього вимог чинного законодавства України та норм звичаїв ділового обороту у відповідній та/або аналогічній сфері правовідносин.
9.5. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.