+38 (093) 316 40 08

au.moc.xobdael%40eciffo

Договір-оферта 
Київ, Україна, 01.03.2023
Цей договір, в якому одна сторона суб'єкт підприємницької діяльності – Фізична особа-підприємець Кішинька Юлія Анатоліївна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 069 000 0000 039385 від 29.03.2017, що є платником єдиного податку, іменований далі «Виконавець» з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувало) цю пропозицію (далі – Замовник), з іншого боку, далі разом іменовані як Сторони, уклали цей договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією (згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України) Виконавця, укласти з Замовниками договір надання платного доступу до Сервісу «LeadBox», опис якого знаходиться на сайті https://leadbox.com.ua та у відповідних розділах сайту https://my.leadbox.com.ua  Реєстрація на Сайті https://my.leadbox.com.ua Замовником вважається беззастережним прийняттям умов, викладених в оферті, тобто акцептом оферти та засвідчує факт укладання Договору.  Оскільки укладання Договору шляхом акцепту цієї оферти у будь-якому випадку здійснюватиметься Замовником виключно для потреб, безпосередньо пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, Замовник акцептом цієї оферти також підтверджує, що він попереджений, розуміє та погоджується, що на будь-які правовідносини Сторін за Договором не поширюються будь-які вимоги та умови законодавства про захист прав споживачів, зокрема Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-XII в чинній редакції із змінами та доповненнями. Ця оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://leadbox.com.ua/ і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем. Виконавець вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови оферти в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження із Замовником. У разі зміни Виконавцем умов оферти, нова редакція оферти набуває чинності з моменту розміщення нової оферти в мережі Інтернет, якщо інший термін не визначений Виконавцем при такому розміщенні.
1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ1.1. «Сервіс» – об’єкт права інтелектуальної власності Виконавця, а саме програмний продукт «LEADBOX», що є доступним для використання користувачами як сервіс інтеграції web-ресурсів та CRM- систем через мережу Інтернет за адресою сайту Виконавця: https://my.leadbox.com.ua/1.2. «Користувач» – це Замовник, який здійснив акцепт оферти на викладених в ній умовах, та/або будь-який з його співробітників та/або представників, яким Замовник надав доступ до Сервісу.1.3. «Акаунт» або «обліковий запис» – це інструмент повноважного використання прав доступу до Особового кабінету Сервісу через мережу Інтернет, який містить інформацію про користувача Сервісу, який отримує доступ Реквізити доступу і містить ідентифікатор акаунту, вказівку на тарифний план та відомості щодо оплат. Акаунт створюється Замовником на сайті Виконавця шляхом реєстрації Замовника в передбаченому Договором порядку.1.4. «Особовий кабінет» – віртуальний розділ сайту Замовника, через інтерактивний інтерфейс якого здійснюється: налаштування, управління та контроль використання Сервісу, вибір функціональних можливостей Сервісу, створення Інтеграцій та зміна їх налаштувань, отримання статистики використання Сервісу тощо. Доступ до Особового кабінету надається користувачеві через акаунт Замовника.1.5. «Реквізити доступу» - логін (e-mail, вказаний Замовником при реєстрації в сервісі) і пароль для доступу в систему з відповідними правами доступу.1.6. «Прейскурант» – чинний систематизований перелік послуг Виконавця із зазначенням цін, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://leadbox.com.ua  1.7. «Тарифний план» – варіант функціоналу Сервісу, який обирає Замовник і який має певний набір функціоналу Сервісу та має певну вартість та строк, на який зазначений в описі Тарифного плану функціонал надається Замовнику за умови оплати. 1.8. «Електронне листування Сторін» – надіслання будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Договором випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що відбувається через визначені Договором та/або Сайтом Виконавця (зокрема, виконаними Замовником налаштуваннями Особового кабінету та/або даними, зазначеними Замовником при реєстрації та/або в Особовому кабінеті), адреси електронної пошти (e-mail) Сторін чи їх співробітників та/або представників, та/або через інтерфейс та функціональні можливості Сайту Виконавця.1.9. «Реєстраційна форма» – дані щодо e-mail, ПІБ громадянина (а також ІПН) і/або найменування юридичної особи, контактний телефон. 1.10. «Інтеграція» – налаштований Замовником або ж Виконавцем за запитом Замовника функціонал передачі замовлень з певного джерела до CRM- системи.Будь-які із зазначених вище термінів можуть вживатися в Договорі з великої або з малої літери, у відповідному відмінку та числі в залежності від контексту. Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту у відповідній сфері.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику невиключні права та дозвіл використовувати відповідно Сервіс LeadBox, в передбачених Договором порядку та способами в межах відповідного обсягу функціональних можливостей Сайту Виконавця згідно обраного тарифного плану без права передачі третім особам доступів до недоступних у загальному порядку розділів Сайту Виконавця (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу.2.2. Укладення Замовником цього Договору з Виконавцем (акцепт даної оферти) здійснюється шляхом вчинення однієї з наступних дій: - здійснення оплати за підключення доступу до Сервісу на рахунки Виконавця відповідно до умов п. 4.2. цього Договору; - підтвердження реєстрації Замовника на сайті https://my.leadbox.com.ua; - установка, запуск, або інший початок використання Сервісу означає належне укладення цього договору-оферти і повну згоду Замовник з усіма його умовами. Якщо Замовник не згодний беззастережно прийняти умови цього договору-оферти, він не маєте права використовувати Сервіс LeadBox.2.3. З моменту здійснення акцепту оферти Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився з цією офертою і вступив з Виконавцем в договірні відносини у відповідності до норм чинного законодавства України, а цей Договір-оферта вважається укладеним в простій письмовій формі і має повну юридичну силу.
3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО СЕРВІСУ3.1. Порядок отримання доступу до Сервісу наступний:3.1.1. Замовник реєструється на Сайті Виконавця https://my.leadbox.com.ua:3.1.1.1. надає Виконавцю достовірну та актуальну інформацію про себе з питань, які пропонуються в реєстраційній формі;3.1.1.2. підтверджує зазначені у відповідній реєстраційній формі відомості шляхом введення перевірочного коду, надісланому Виконавцем на вказану в такій формі адресу електронної пошти Замовника, для входу в свій Акаунт;3.1.1.3. самостійно обирає і присвоює в Особовому кабінеті пароль до свого Акаунту, за умови відповідності такого пароля вимогам до нього (довжина, допустимі символи тощо), встановленим Виконавцем;3.1.2. Виконавець за фактом завершення реєстрації створює Акаунт Замовника і надає Замовнику повний доступ до Особового кабінету;3.1.3. Замовник у своєму Акаунті налаштовує необхідні Інтеграції згідно з функціональними можливостями Сервісу;3.2. Замовник через Особовий кабінет обирає Тарифний план згідно із актуальним Прейскурантом, який визначає строк оплати та набір функціональних можливостей Акаунту Замовника. 3.3. Невикористання та/або не в повному обсязі використання Замовником функціональних можливостей Сервісу та/або Сайту Виконавця не призводять до призупинення та/або подовження строку Тарифного плану, а також не є підставою для повернення Оплати, сплаченої згідно обраним Тарифним планом, а також не є підставою для зарахування такої оплати в якості оплати за отримання чи продовження строку дії іншого Акаунту. 
4. ВАРТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ4.1. Вартість використання Сервісу здійснюється попередньо у розмірі 100% передоплати за вибраним Тарифним планом, який зазначений у актуальному Прейскуранті, що є опублікованим на сайті https://leadbox.com.ua та який Замовник може знайти у відповідному розділі на сайті https://my.leadbox.com.ua у своєму Акаунті. 4.2. Оплата за використання Сервісу здійснюється Замовником у такі строки та в такому порядку:4.2.1. перші 7 (сім) календарних днів з моменту реєстрації Акаунту є пробним періодом і Замовник користується Сервісом LeadBox на безоплатній основі 4.2.2. не пізніше ніж на восьмий календарний день від моменту створення Акаунту Замовник має обрати Тарифний план та строк оплати згідно з яким він буде використовувати Сервіс в подальшому. 4.2.3. оплата за використання Сервісу відбувається після обрання Тарифного плану та строку оплати; 4.2.4. кожна наступна оплата за продовження використання Сервісу стягується автоматично з картки, яку Замовник прив’язує до Акаунту Сервісу; 4.3. Розрахунок відбувається через сервіс WayForPay у гривні за поточним курсом НБУ + 2,5% 4.3.1 при сплаті річних планів можлива оплата за виставленим рахунком, який необхідно запросити у технічної підтримки або за запитом на пошту: au.moc.xobdael%40eciffo 4.4. Якщо перша оплата за використання Сервісу здійснюється після закінчення пробного періоду, використання Сервісу призупиняється на строк до моменту здійснення відповідної першої оплати за обраним тарифним планом, і такий строк призупинення не входить до строку використання Сервісу.4.5. Зміни тарифного плану можуть оплачуватися додатково або ж подовжувати строк дії платного використання Сервісу. 4.5.1 Перехід на тарифний план, що має нижчу вартість не передбачає повернення коштів, але передбачає додаткове нарахування днів використання Сервісу відповідно до нового тарифного плану; 4.5.2 Перехід на тарифний план, що має більшу вартість ніж вже оплачений тариф, потребуватиме доплати рівної різниці тарифних планів та комісії за відправку грошей. 4.6 Сторонами беззастережно приймається, що повернення Оплати за використання Сервісу не передбачено.4.7. У розмір оплати за обраним Замовником тарифним планом входить надання Виконавцем Замовнику чи користувачу Сервісу за його зверненням до Виконавця щодо наданих за даним Договором послуг Сервісу інструкцій, настанов та вказівок стосовно підключення, налаштування та належного використання Сервісу відповідно до його функціональних можливостей а також послуги з технічної підтримки та забезпечення функціонування сервісу. Інформаційно-консультаційний супровід використання Замовником чи користувачем Сервісу не входять до предмету Договору й зобов'язань Виконавця та можуть бути надані ним чи третьою особою виключно на підставі окремих угод (договорів), укладених із Замовником чи уповноваженою ним особою.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН5.1. Виконавець зобов’язується:5.1.1 Забезпечити роботу Сервісу, цілодобово 7 днів на тиждень, включаючи вихідні та святкові дні (має бути доступним не менш ніж 90% часу за місяць);5.1.2. докладати максимум зусиль для вирішення питань щодо технічних несправностей Сервісу або певного його функціоналу;5.1.3 Дотримуватися конфіденційності облікових даних Клієнта. Виконавець має доступ до інформації Клієнта з метою технічного забезпечення роботи Сервісу, а також має право на доступ до такої інформації у випадках отримання претензій від третіх осіб щодо протизаконних та/або шкідливих, а також інших дій Клієнта, що завдають шкоди Виконавцю та/або третім особам. Виконавець має право повідомити вищезазначені дані лише компетентним державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством. Резервне копіювання даних Клієнта з метою запобігання втраті інформації не є порушенням конфіденційності інформації Клієнта.5.2. Виконавець має право: 5.2.1. припиняти роботу веб-сервісу для проведення необхідних планових профілактичних та ремонтних робіт на технічних ресурсах Виконавця та позапланових робіт в аварійних ситуаціях;5.2.2. переривати роботу Сервісу, якщо це, зокрема, обумовлено неможливістю використання інформаційно-транспортних каналів, які не є власними ресурсами Виконавця, або дією та/або бездіяльністю третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на роботу Сервісу, зокрема при аварійній ситуації. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником і не відшкодовує Замовнику будь-які збитки та/або втрачений прибуток, у т.ч. понесений Замовником та/або третіми особами через розголошення, втрату Замовником або крадіжки у Замовника облікових даних, а також ті що виникли або можуть виникнути у Замовинка у зв'язку із затримками, перебоями в роботі та неможливістю повноцінного використання Сервісу Виконавця, що виникли з перерахованих вище причин;5.2.3. вносити зміни та доповнення до цього Договіру та Прейскуранту шляхом публікації цих змін та доповнень на Сайті https://leadbox.com.ua або сайту Сервісу; 5.2.4 оновлювати зміст, функціональні можливості Сайту в будь-який час на власний розсуд;5.2.5. після закінчення 3 (трьох) календарних місяців з моменту розірвання, припинення терміну дії Договору або ненадходження оплати за підключення Сервісу на черговий період користування Сервісом, Виконавець має право видалити всі дані Замовника з Сервісу без можливості поновлення та звільняється від будь-яких зобов'язань пов'язаних із цим Замовником;5.2.6 виконавець має право посилатися на Замовника як на користувача Сервісу, у будь-якій формі та на будь-якому носії (в т.ч. на сайті Сервісу та будь-яких інших сайтах та/або у рекламних матеріалах Виконавця) без розкриття конфіденційної інформації Замовника.5.3. Замовник зобов’язаний:5.3.1 своєчасно та в належному обсязі передавати Виконавцю повну та достовірну інформацію, необхідну для підключення Замовника до Сервісу відповідно до умов цієї оферти;5.3.2 слідкувати за змінами в поточному Договорі оферті та в Прейскуранті, що публікуються на сайті Виконавця https://leadbox.com.ua та в Особистому кабінеті на сайті Сервісу; 5.3.3. самостійно слідкувати за збереженням свого логіну та паролю для входу в Особистий кабінет Сервісу.5.4. Замовник має право: 5.4.1 змінювати тарифний план Сервісу відповідно до поточних потреб Замовника;5.4.2 контролювати хід та якість роботи Сервісу не втручаючись у діяльність Виконавця;5.4.3 ініціювати замовлення на підключення нових доступів до Сервісу під час дії договору-оферти.

6. УМОВИ, СПОСІБ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ВИКОНАВЦЯ ТА СЕРВІСУ6.1. Замовник запевняє, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що:6.1.1. укладання даного Договору-оферти не призводить до передачі Замовнику та/або користувачеві будь-яких виключних прав інтелектуальної власності на Сервіс та/або Сайт Виконавця в цілому або в будь-якій їх частині (в тому числі щодо Акаунту Замовника та/або Особового кабінету), а також не означає придбання Замовником та/або користувачем Сервісу та/або Сайту Виконавця у власність або отримання Замовником та/або користувачем будь-яких речових прав (в тому числі користування, володіння та/або розпорядження) на Сервіс та/або Сайт Виконавця та/або речей, нематеріальних благ (в тому числі інформації), в яких виражено або міститься Сервіс та/або Сайт Виконавця в цілому або в будь-якій їх частині (розділі). Сторони підтверджують, що право, що було передано Замовнику, виключає право або можливість Замовника продати або здійснити відчуження в інший спосіб Сервісу та/або Сайту Виконавця будь-якій третій особі, а також виключає можливість Замовника іншим чином передати Сервіс та/або Сайт Виконавця в розпорядження чи власність третій особі;6.1.2. використання Замовником та/або користувачем контенту, а також будь-яких елементів дизайну, тексту, графічних зображень, ілюстрацій, відео, комп’ютерних програм, баз даних, музики, звуку та інших об’єктів права інтелектуальної власності, доступних Замовнику та/або користувачеві через Сайт Виконавця та/або Сервіс, можливо лише в рамках наданих функціональних можливостей Сайту Виконавця та/або Сервісу. Їх використання будь-яким іншим способом (у тому числі відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-яких підставах, відображення у фреймі тощо) допускається лише за попереднім дозволом особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, а в разі їх використання Замовником та/або користувачем в особистих некомерційних цілях – за умови збереження всіх знаків охорони авторського права та/або суміжних прав, знаків для товарів та послуг (торговельних марок), інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора та/або найменування особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, в незмінному вигляді, збереження відповідного об’єкта права інтелектуальної власності в незмінному вигляді, крім випадків, прямо передбачених вимогами законодавства України або іншими умовами Договору;6.1.3. за винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими умовами цього Договору Замовник та/або користувач не має права змінювати (модифікувати), декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об’єктним кодом Сайту Виконавця та/або Сервісу, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних на Сайті Виконавця та/або в Сервісі, створювати похідні програмні продукти (комп’ютерні програми) з використанням Сайту Виконавця та/або Сервісу, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Виконавця (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу без письмової згоди Виконавця;6.1.4. Замовник та/або користувач не має право відтворювати і поширювати Сервіс (в тому числі в особистих цілях або в цілях навчання) в складі збірників програмних продуктів (комп’ютерних програм), без письмової згоди Виконавця;6.1.5. використання Сайту Виконавця та/або Сервісу повинно здійснюватися під найменуванням «LEADBOX». Замовник та/або користувач не має право змінювати найменування Сайту Виконавця та/або Сервісу, видалити знак охорони авторського права або інші відомості про особу, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності. 6.2. Використання функціональних можливостей Сайту Виконавця та/або Сервісу можливо лише при наявності доступу Замовника та/або користувача до мережі Інтернет. Замовник та/або користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора телекомунікаційних послуг та/або провайдера телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет.6.3. Права використання за даним Договором офертою Сайту Виконавця та/або Сервісу передаються на умовах «як є» («as is»). Виконавець не надає гарантій щодо відповідності Сайту Виконавця та/або Сервісу конкретним цілям й очікуванням Замовника та/або користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в Договорі.6.4. Використовуючи Сайт Виконавця та/або Сервіс, Замовник підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами Договору та/або обраного тарифного плану, а також підтверджує наявність такої згоди від будь-якого з інших користувачів, яким Замовник надав доступ до використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Виконавця (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу згідно з Договором. Якщо Замовник або користувач не приймає будь-які з умов Договору та/або тарифних планів в повному обсязі, Замовник та/або такий користувач не має право використовувати недоступні в загальному порядку частини (розділи) Сайту Виконавця (в тому числі Особовий кабінет) та/або Сервіс з будь-якою метою. Використання Сайту Виконавця та/або Сервісу з порушенням (невиконанням) будь-якої умови Договору, а також Сервісу без оплати (в тому числі після закінчення строку оплаченого тарифного плану) заборонено.6.5. У разі виявлення Виконавцем вчинення Замовником та/або користувачами порушень Договору, зокрема щодо способу та порядку використання Сайту Виконавця та/або Сервісу, Виконавець має право частково або повністю призупинити доступ Замовника та/або будь-якого із користувачів до Сайту Виконавця та/або Сервісу до моменту припинення такого порушення та виправлення його наслідків чи відновлення нормального стану, що передував такому порушенню, а у разі неможливості цього припинити Договір.6.6 Замовник та/або користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням Сайту Виконавця та/або Сервісу, в тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства України під час використання Сервісу та/або Сайту Виконавця
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ7.1.Сторони досягли згоди, що будь-які претензії та/або інші вимоги Замовника щодо невиконання, неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або відповідальності за Договором надаються у письмовій формі на адресу для листування, зазначену у Договорі. При цьому строк розгляду та відповіді складає 15 (п’ятнадцять) робочих днів з моменту їх отримання Виконавцем у зазначеному вище порядку.7.2. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 7 (сім) робочих дня з моменту отримання такої пропозиції. 7.3. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.7.4 З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ8.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією обставин непереборної сили – форс-мажорних обставин.8.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.8.3. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.8.4. Строки виконання зобов’язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків та витрат іншій Стороні.
9. ОСОБЛИВІ УМОВИ9.1. Якщо інше не передбачено додатковою згодою Сторін, досягнутою через електронне листування Сторін, Замовник укладаючи Договір також надає Виконавцю свою однозначну згоду (дозвіл) на:9.1.1. розміщення на Сайті Виконавця в розділі «Клієнти» інформації про Замовника (зокрема, фірмового найменування, комерційного позначення, логотипу, товарного знаку та знаку обслуговування (торговельної марки), права на які належать Замовнику, короткої інформації щодо професійної діяльності Замовника в тому вигляді, в якому він надає таку інформацію про себе на Сайті Замовника або у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);9.1.2. на використання та публікацію (поширення, відтворення) знеособленої інформації щодо результатів використання Замовником Сервісу за Договором у будь-яких кейсах (доповідях, публікаціях, професійних та інших виданнях, засобах масової інформації та у мережі Інтернет) без зазначення відносно таких результатів будь-яких згадувань чи посилань, що можуть однозначно ідентифікувати Замовника та його сайт.9.2. Замовник укладаючи Договір також надає Виконавцю свою однозначну згоду (дозвіл) на обробку Виконавцем персональних даних Замовника, його співробітників та/або представників, що надалі разом або кожен окремо іменується «Власник персональних даних», у тому числі, але не виключно, будь-якої інформації щодо прізвища, власного імені, по-батькові, паспортних даних, номеру облікової картки платника податку, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів стаціонарного, мобільного телефонного зв’язку, адрес електронної пошти, акаунтів на будь-яких сайтах в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах тощо, що надалі разом або кожне окремо іменується «персональні дані», з метою виконання Виконавцем Договору та належного використання Сервісу9.2.1 Власник персональних даних надає свою згоду на обробку персональних даних на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки персональних даних, передбачених вище згодою/дозволом, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Замовника та/або його правонаступників.9.2.2. Крім того, Власник персональних даних надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути передані та/або поширені, та/або розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку із реалізацією правовідносин у сфері використання Сервісу між ним та Виконавцем третім особам (зокрема, співробітникам та/або представникам Виконавця, юридичним компаніям, новим кредиторам у разі відступлення права вимоги за Договором тощо).9.2.3 Власник персональних даних надає свою згоду на те, що до його персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови надання зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».9.3. Кожна із Сторін зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації щодо засобів ідентифікації, автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до Особового кабінету та до власної електронної пошти відповідної Сторони та/або в Особовому кабінеті. Кожна із Сторін самостійно несе будь-які ризики та наслідки, що виникають внаслідок розкриття, поширення чи неправомірного використання зазначеної вище конфіденційної інформації, спричинені з вини (у т.ч. необережності) такої Сторони, її співробітників та/або представників, що мали доступ до такої інформації, окрім випадків негайного (але у будь-якому разі не пізніше наступного робочого дня) письмового повідомлення про це іншій Стороні.

Made with